Menu

Phương hướng hoạt động Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam

HỘI TAN MÁU BẨM SINH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 11 tháng 2 năm 2011

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI TAN MÁU BẨM SINH VIỆT NAM

1. Kiện toàn và củng cố về tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

1.1 Duy trì và phát triển hoạt động điều trị và chăm sóc bệnh tan máu bẩm sinh tại các cơ sở Y tế hiện có như Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM, Bệnh viện Trung ương Huế và các bệnh viện khác.

1.2 Xây dựng bộ máy điều hành hoạt động hiệu quả, thiết thực trong công tác phục vụ bệnh nhân tan máu bẩm sinh theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Hội do Trung ương hội xây dựng và được Bộ Nội vu phê chuẩn.

2. Tuyên truyền, vận động và giáo dục

- Trước hết tập trung vào các hội viên từ đó làm nòng cốt xây dựng đội tuyên truyền hoạt động rộng rãi trong cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền và giáo dục bao gồm:

§ Kiến thức chung về bệnh.

§ Các phương pháp điều trị hiện tại.

§ Phương pháp chăm sóc bệnh nhân.

§ Cách phòng bệnh.

- Biện pháp thực hiện thông qua các tài liệu, ấn phẩm, tập chí và trên trang web của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương…

- Đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo vì bệnh nhân Thalassemia.

3. Hỗ trợ tinh thần và tài chính cho hội viên.

- Tổ chức thăm nom, động viên tinh thần đối với hội viên gặp khó khăn.

Giúp đỡ tài chính, tạo việc làm hoặc giới thiệu việc làm phù hợp cho hội viên.

- Tổ chức giao lưu, sinh hoạt để hội viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong việc chăm sóc, điều trị cũng như có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong việc hoà nhập cộng đồng và xã hội.

4. Các hoạt động gây quỹ cho hoạt động của Hội.

- Hoạt động có thu thông qua cung các dịch vụ được phép thực hiện.

- Các hoạt động quyên góp từ thiện.

5. Hợp tác Quốc tế.

- Hợp tác với liên đoàn Thalassemia quốc tế để nhận được sự hỗ trợ về đào tạo, thông tin, kiến thức cũng như tài chính.

- Trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại trên thế giới trong điều kiện của Việt Nam.

- Hợp tác với các hội và tổ chức khác trong lĩnh vực Y tế trên thế giới.

6. Tăng cường năng lực cho đội ngũ thầy thuốc và nhân viên Y tế ở những cơ sở Y tế.

- Thông qua những công tác như hội thảo, tập huấn nhằm tạo được đội ngũ nhân viên có kiến thức và kỹ năng trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại tuyến cơ sở.

- Cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghành Y tế có liên quan đến quyền lợi của bệnh nhân tan máu bẩm sinh.

- Các hội viên hoặc bệnh nhân có thể nhân được sự tư vấn các vấn đề liên quan đến bệnh cũng như hoạt động hội tại đây.

7. Nâng cao hiểu biết về pháp luật trong công tác hoạt động hội cho hội viên.

Để đảm bảo các hoạt động của Hội luôn tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch

PGS.TS. Nguyễn Anh Trí

(Đã ký)

Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam
05/08/2020 04:59