Menu

Thông điệp Ngày thalassemia thế giới 08/05/2013

Thông điệp được TIF (tổ chức thalassemia thế giới) đưa ra nhân dịp hưởng ứng ngày thalassemia thế giới - 08/05/2013


Video hướng ứng ngày thalassemia thế giới. Đoạn video nói về cuộc sống của bệnh nhân thalassemia, trong đó có một bệnh nhân bị bệnh thalassemia thể trung bình, và may mắn được điều trị tốt, truyền máu và thải sắt thường xuyên, giờ đây bệnh nhân đó đã lên chức "Bà".

Thông điệp Thalassemia

Thông điệp năm nay được TIF đưa ra: 
Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn, 
quyền được chăm sóc sức khỏe chất lượng 
với tất cả bệnh nhân Thalassemia,
và hơn thế nữa...
Vita
10/05/2013 12:00