Menu

Hội nghị Thalassemia toàn quốc lần I 04/05/2013


 • Ảnh hậu trường

  Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

  Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

  Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

 • Ảnh hậu trường

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh bệnh nhân Thalassemia và các tình nguyện viên tại hậu trường hội nghị Thalassemia toàn quốc lần 1 (04/05/2013)

 • Ảnh hậu trường
 • Ảnh hậu trường
 • Ảnh hậu trường
04/05/2013 10:00